top of page

Informace o zpracování osobních údajů společností Antique Praha, s.r.o (správcem osobních údajů) v souvislosti s provozováním a realizací veletrhů ANTIK SALON MÁNES a právech subjektů osobních údajů
v souvislosti se zpracováním jejich údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) Vám poskytujeme tyto informace

 

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Antique Praha spol. s.r.o.

Vinohradská 2022/125

Praha 3 

130 00

 

IČ: 62418513

DIČ: CZ62418513

 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. Zn C 32441 

 

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů je: info@antiksalon.cz, telefonní kontakt: 774384838.

 

Datová schránka: dzcmn8p

 

 

Subjekty osobních údajů, základní pojmy, osobní údaje a jejich zdroj: 

 

Osobními údaji jsou všechny (jakékoli) informace, které se týkají konkrétního identifikovaného nebo identifikovatelného člověka (fyzické osoby).

Subjektem údajů je konkrétní člověk, o jehož osobní údaje v daném případě jde.

Správcem osobních údajů je osoba, která určuje účel zpracování osobních údajů (tj. důvod, ke kterému jsou využívány) a prostředky, které jsou ke zpracování používány. Zpracováním může správce pověřit zpracovatele.

Zpracovatel osobních údajů je osoba, která byla správcem pověřena určitou činností, pro jejíž výkon je nezbytné zpracovávat osobní údaje (např. poskytovatel IT služeb).

Příjemcem osobních údajů je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty. Mimo okruh zpracovatelů poskytuje správce, který údaji disponuje, údaje zpravidla jinému správci, který je oprávněný údaje zpracovávat pro své účely (např. zdravotní pojišťovna).

Zpracováním osobních údajů je činnost, kterou správce nebo zpracovatel provádí s osobními údaji (zpracováním je mimo jiné i pouhé uchovávání údajů).

Při realizaci a provozování veletrhů ANTIK SALONU MÁNES (dále jen „veletrhů“) správce zpracovává údaje vystavovatelů na veletrzích, účastníků veletrhů a adresátů informačních sdělení. Osobní údaje správce zpracovává jen v rozsahu, který je nezbytný v souvislosti s realizací a provozováním veletrhů.

Správce zpracovává tyto následující osobní údaje:

  • identifikační údaje – např. jméno, příjmení, datum narození, příp. rodné číslo

  • kontaktní údaje – adresa trvalého pobytu, adresa bydliště, obchodní firma u podnikajících fyzických osob, sídlo a identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, adresa pro doručování

  • další údaje, které jsou nezbytné pro plnění povinností dle smlouvy se subjektem, vyplývajících ze vztahu se subjektem, povinností vyplývajících z právních povinností nebo pro realizaci oprávněného zájmu

 

Osobní údaje získává správce přímo od subjektů údajů nebo z veřejných rejstříků.

Účel zpracování a právní základ pro zpracování:

Osobní údaje správce zpracovává v rozsahu, který je nezbytný v souvislosti s realizací a provozováním veletrhů

a který vychází zejména z právních předpisů ohledně plnění smluv  a dohod uzavřených mezi subjektem

a správcem, příp. udělených souhlasů subjektu a na základě oprávněných zájmů správce (např. ochrany majetku, přímého marketingu apod.). Při zpracování osobních údajů správce neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

Účelem zpracování osobních údajů vystavovatelů na veletrzích je zejména komunikace se zájemci a vystavovateli ohledně uzavření příslušných smluv (jejich podmínky, podmínky účasti a jejich plnění včetně finančních operaci), propagace akcí, kdy správce uvádí údaje subjektů včetně jejich kontaktů na různých propagačních materiálech

a provozních materiálech (např. umístnění na výstavních plochách). Právním základem je opatření před uzavřením smluv a jejich další plnění. Pro případy propagace je právním základem oprávněný zájem, který spočívá zejména

v potřebě správce informovat veškeré návštěvníky a zájemce o návštěvu veletrhů o vystavujících subjektech, propagace veletrhů v rámci široké veřejnosti. Doba uložení osobních údajů vyplývá z doby plnění smluvních povinností správce a subjektu. Tyto údaje jsou také uloženy ve smlouvách, seznamech vystavovatelů a propagačních materiálech, které se archivují. Z těchto seznamů budou osobní údaje vymazány v případě, že vystavovatel sdělí, že nemá zájem účastnit se dalších veletrhů.

Účelem zpracování osobních údajů účastníků veletrhů v případě pořízení jejich osobních údajů na fotografiích

a na audiovizuálních záznamech z veletrhů je dokumentace a archivace záznamů z veletrhů a propagace subjektů

a správce v médiích, na webových stránkách či sociálních sítích. Právním základem je v takovém případě oznámení účastníkům o možném pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů. Zveřejnění bude probíhat při informování

o činnostech správce v souvislosti s veletrhy. Zveřejňování fotografií a audiovizuálních záznamů bude bez dalších identifikačních údajů subjektu (toto je možné bez souhlasu dotčené osoby, pokud fotografie nemá dehonestující charakter a necílí na zveřejnění citlivých osobních údajů). Tyto záznamy budou uloženy na zabezpečených PC správce s omezeným přístupem a tímto budou dodržena organizační a technická zabezpečení požadovaná GDPR. Doba uchování je 25 let od jejich pořízení, prodloužena může být pouze u vybraných záznamů (fotografií) jen na základě archivačních či dokumentačních důvodů.

Účelem zpracování osobních údajů adresátů informačních a propagačních sdělení je informovat třetí osoby, zájemce o různých akcích pořádaných nebo spolupořádaných veletrhů. Právním základem je souhlas subjektů – adresátů informačních a propagačních sdělení. Kontaktní údaje těchto subjektů se neposkytují žádným dalším příjemcům. Doba uložení trvá po dobu platnosti souhlasu. Pokud subjekt souhlas odvolá, budou veškeré kontaktní údaje (které správce nezpracovává z jiných důvodů) anonymizovány a vymazány.

Příjemci osobních údajů a doba zpracování

Osobní údaje správce poskytuje v případech, kdy je k tomu povinen podle právních předpisů zejména orgánům veřejné moci a veřejným institucím v rámci plnění zákonných povinností správce a zpracovatelům – subjektům, které v rámci své činnosti provádějí a zajišťují činnosti správce (např. poskytovatelé právních, účetních a daňových služeb, poskytovatelé IT služeb). 

Správce zpracovává osobní údaje minimálně po dobu trvání existence důvodu, pro který osobní údaje zpracovává. Dále zpracovává osobní údaje po dobu běhu lhůt pro nezbytná podání, plnění zákonných povinností či obhajobu nároků správce či subjektu. Pokud pominou důvody pro zpracování, provádí správce zpracování osobních údajů již pouze v podobě archivace či pro plnění zákonných povinností ve věci účelu zpracování.

Po uplynutí lhůt správce provede výmaz osobních údajů či jejich skartaci.

Práva subjektu

Subjekt údajů má právo požadovat přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR. Dále má právo požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů, které jsou nepřesné, příp. doplnění neúplných osobních údajů. Subjekt má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR, zejména pokud je zpracování prováděno pro účely oprávněného zájmu správce.

Subjekt osobních údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které jsou zpracovávány automatizovaně pro plnění účelu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo také požadovat, aby tyto údaje správce předal jinému správci, a to za podmínek upravených v čl. 20 GDPR.

Subjekt má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů za podmínek, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR nebo výmaz těchto údajů za podmínek, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR. Jestliže správce zveřejnil dle účelu zpracování osobní údaje, přijme, s ohledem na dostupnou technologii přiměřené kroky, aby informoval zpracovatele, kteří osobní údaje zpracovávají, že subjekt žádá, aby vymazali osobní údaje, veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Subjekt osobních údajů má právo kdykoli odmítnout (odvolat) přímý marketing správce, včetně obchodních sdělení a udělených souhlas s přímým marketingem správce kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

Subjekt může svá veškerá práva dle své volby uplatňovat elektronicky e-mailem, dopisem nebo datovou zprávou doručovanou do datové schránky a to na správcem výše uvedené kontakty. Telefonicky taková práva uplatňovat nelze, protože je nutné identifikovat osobu, která úkon činí. Pokud správce obdrží žádost s uplatněnými právy subjektu, ale bude mít pochybnosti o totožnosti žadatele-subjektu, může žadatele požádat o poskytnutí dodatečných informací k potvrzení jeho totožnosti. 

Pokud správce obdrží žádost subjektu na uplatnění jiného práva, bude subjekt informovat o přijatých opatřeních (případně o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a žádat

o soudní ochranu) bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu pro vyrozumění o přijatých opatřeních je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit

o další dva měsíce (o prodloužení, spolu s důvody, bude subjekt informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti). Správce není v určitých případech dle právních předpisů povinna žádosti subjektu zcela nebo zčásti vyhovět.

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má subjekt, v případě, že se domnívá, že správce zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího zjednání nápravy však správce subjektu doporučuje se nejprve se obrátit na jeho společnost (přímo výše uvedený kontakt správce). 

bottom of page